WYCIG Z REGULAMINU
"TOWARZYSTWA PRZYJACIӣ KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ":


ROZDZIA I
POSTANOWIENIA OGLNE


1.
Stowarzyszenie nosi nazw: "TOWARZYSTWO PRZYJACIӣ KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ". Dalej nazywane jest Stowarzyszeniem.

2.
Terenem dziaania stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Siedzib Stowarzyszenia jest miasto Opole.

3.
Stowarzyszenie jest zawizane na czas nieokrelony.

4.
Stowarzyszenie ma prawo uywania pieczci i odznak zgodnie z obowizujcymi przepisami.

5.
Dziaalno Stowarzyszenia opiera si na pracy spoecznej czonkw i sympatykw.

ROZDZIA II
CELE I SPOSOBY DZIAANIA


6.
Celami stowarzyszenia s:
1. Dziaanie na rzecz poprawy jakoci usug wiadczonych przez transport publiczny,
2. Informowanie spoeczestwa o kosztach zewntrznych w transporcie oraz zasadach zrwnowaonego rozwoju,
3. Dokumentowanie stanu obecnego oferty przewozowej transportu zbiorowego,
4. Kreowania pozytywnego wizerunku transportu publicznego,
5. Promowanie podry transportem zbiorowym.

7.
Stowarzyszenie realizuje swoje cele w szczeglnoci poprzez:
1. Przekazywanie uwag, opinii i sugestii na temat systemu komunikacyjnego oraz zagospodarowania przestrzennego do wadz samorzdowych, przewonikw, organizatorw transportu oraz opinii publicznej i mediw,
2. Zbieranie rozkadw jazdy, fotografowanie pojazdw oraz infrastruktury itp.,
3. Dziaania na rzecz tworzenia infrastruktury korzystnej dla pasaerw transportu publicznego oraz pieszych:
a) wydzielone pasy autobusowe,
b) sygnalizacja wzbudzana przez pojazdy komunikacji zbiorowej,
c) dogodne wzy przesiadkowe, take pomidzy rnymi podsystemami np. pocig - autobus,
d) odpowiednia infrastruktura przystankowa i dworcowa,
e) wygodne, nowoczesne i przyjazne niepenosprawnym pojazdy transportu zbiorowego,
f) dogodne, bezkolizyjne i czytelne cigi piesze,
g) tworzenie obszarw ruchu uspokojonego, a take stref pieszych,
h) wytyczanie nowych przej dla pieszych, itp.,
4. Denie do zachowania autobusu historycznego w miecie Opolu oraz pniejszego wykorzystywania go do promocji komunikacji miejskiej,
5. Organizowanie akcji propagujcych ekologiczne rodki komunikacji (zgromadzenia, pikiety, happeningi i imprezy publiczne po uzyskaniu stosownych zezwole),
6. Dziaalno informacyjn, edukacyjn, kulturaln (sympozja, seminaria, wykady, konkursy, wystawy, filmy, punkty informacyjne, strona internetowa, itp.),
7. Wspprac z organizacjami, instytucjami, grupami spoecznymi i osobami fizycznymi posiadajcymi podobne cele dziaania,
8. Organizowanie i przeprowadzanie bada naukowych.

ROZDZIA III
CZONKOWIE STOWARZYSZENIA, ICH PRAWA I OBOWIZKI


8.
Uzyskanie czonkostwa wymaga skierowania pisemnej proby i uzyskania akceptacji dotychczasowych czonkw Stowarzyszenia.

9.
Czonkiem Stowarzyszenia mog by obywatele polscy majcy zdolno do czynnoci prawnych i niepozbawieni praw publicznych. Cudzoziemcy majcy miejsce zamieszkania na terytorium Polski mog nalee do Stowarzyszenia. Maoletni od 16 do 18 lat mog nalee do Stowarzyszenia za zgod prawnego opiekuna, ale nie mog by wybierani na Przedstawiciela.

10.
Prawa czonkw:
1. Czonkowie zwyczajni maj czynne i bierne prawo wyborcze. Biernego prawa wyborczego nie maj czonkowie zwyczajni niepenoletni,
2. Uczestniczenia w Zebraniu Czonkw Stowarzyszenia,
3. Korzysta z majtku Stowarzyszenia,
4. Bra udzia we wszelkiej dziaalnoci Stowarzyszenia.

11.
Obowizki czonka zwyczajnego Stowarzyszenia:
1. Bra czynny udzia w realizacji zapisanych w Regulaminie celw Stowarzyszenia,
2. Regularnie opaca skadki czonkowskie,
3. Przestrzega postanowie Regulaminu i uchwa Zebrania Czonkw.

12.
Czonkostwo ustaje na skutek:
1. Dobrowolnego wystpienia zgoszonego pisemnie,
2. Wykluczenia w wyniku uchway Zebrania Czonkw podjtej przy obecnoci co najmniej poowy czonkw Stowarzyszenia zwyk wikszoci gosw,
3. mierci czonka Stowarzyszenia.