Wszystkich witych 2012:

W rodowisku pracownikw i mionikw komunikacji zwyko si mwi, e 1 listopada to nie tylko Uroczysto Wszystkich witych. Ten dzie i dni z nim ssiadujce okrela si te mianem "wita komunikacji miejskiej". Faktem jest, e w wikszoci miast naszego kraju na ulice wyjedaj wszystkie autobusy, ktre s dopuszczone do ruchu. Wyjedaj, by poradzi sobie z niezwykle trudnym zadaniem, jakim jest zapewnienie w miar wygodnej i bezpiecznej obsugi cmentarzy, tumnie odwiedzanych w tych dniach przez mieszkacw miasta i ich rodzin.

Nie inaczej byo w tym roku w Opolu. Pierwsze zmiany i dostosowania ukadu komunikacyjnego w celu lepszej obsugi najwikszego opolskiego cmentarza rozpoczy si ju w sobot, 27 padziernika. Przypomnijmy sobie te dni:

27-28 padziernika 2012:
Pocztek tegorocznej akcji cmentarnej zbieg si w czasie z pierwszymi podrygami zimy. Przyzna trzeba, e komunikacja miejska wysza z tego starcia obronn rk. Najwaniejsz zmian przedwitecznego weekendu byo zasilenie linii 9 i 18 dodatkowymi autobusami. Oprcz tego, linie 5 i 13 skierowane zostay do obsugi przycmentarnej ptli:
Linie 5/9/13 obsugiway relacj Puaka-Cmentarz w cznym takcie 10 minut, a linia 18 na odcinku Witosa-Cmentarz zostaa zasilona do osignicia taktu 20 minut.
Niemiao wypuszczono na miasto przegubowe MAN-y - na linii 9 zagociy wozy #456 (w sobot) i #454, #455 i #459 (w niedziel). Wydaje si jednak, e warunki atmosferyczne nieco zniechciy opolan od opuszczania swych domw i mieszka. Autobusy nie byy okupywane przez tumy pasaerw. Cho zdecydowanie byy na to przygotowane.

31 padziernika 2012:
W przyrodzie wszystko musi si jako zbilansowa. W potokach pasaerskich napywajcych w stron centralnego Cmentarza komunalnego miasta take. Spokj, jaki panowa na Pwsi w ostatni weekend padziernika poskutkowa tym, e gwna fala uderzeniowa opolan w stron grobw swoich bliskich przypada na rod - przeddzie Wszystkich witych. Pierwsze plany zakaday jedynie skierowanie - podobnie jak w sobot i niedziel - linii 5 i 13 przez ptl przy Cmentarzu. Zasilenie linii 9 byo rozwaane, jednak nie na tak skal, jaka okazaa si mie miejsce. Pocztek dnia zapowiada si do spokojnie:
Jednak z kad minut sytuacja robia si coraz gortsza. Na caodzienne suby linii 9 wysane zostay wozy przegubowe (co niestety na co dzie nie ma ju miejsca - moe niebawem si to zmieni?) - #451, #454, #457 i #458:

Nie naley zapomina, e ca akcj przeprowadza trzeba byo przy normalnych warunkach panujcych w dzie roboczy. Nie sposb byo "zdj" wozw przegubowych z linii 12 czy 15, na ktrych rwnie pracy byo mnstwo. A okolice ulicy Cmentarnej coraz bardziej przypominay - jeli nie pieko - to co najmniej piekieko. W pewnym momencie - w zwizku z ogromnymi utrudnieniami w ruchu na niemal wszystkich gwnych arteriach miasta, przez kwadrans na Cmentarzu nie zameldowa si aden autobus linii 9. W zwizku z tym, gdy w kocu zjawi si wz #208, przyj on na siebie do spory "adunek pasaerski" wyczekujcych autobusu opolan.
Ulica Cmentarna stawaa si jednym wielkim korkiem. Realizowanie rozkadu jazdy coraz bardziej zaczynao przypomina fikcj.
W okolicy ptli obecni byli take czonkowie TPKMu. W chwilach najwikszego natenia wstrzymywalimy ruch, by umoliwi autobusom wyjazd z ptli. Wbrew pozorom nie jest to wcale atw rzecz.
Z biegiem czasu, gdy na linie wyjedaa coraz wiksza liczba autobusw dodatkowych, sytuacja zaczynaa si uspokaja. Byy nawet momenty, gdy dao si utrzymywa rezerw na ptli. Nad caoci akcji czuwa Nadzr Ruchu MZK.
Nie zmienia to faktu, e ilo ludzi chtnych do skorzystania z komunikacji publicznej z kad godzin rosa:
Na szczcie w szczytowym momencie do pracy na linii 9 skierowanych zostao a 16 autobusw. Dziki temu obrazki takie, jak ten powyej, po chwili zastpowa mona byo takim widokiem:
Podsumowujc: dziewitk obsugiway w tym dniu wozy: #118, #208, #215, #218, #221, #451, #454, #457, #458, #501, #502, #504, #505, #511. Na popoudniowym dodatku szczytowym pojawi si wz #141, a przed popoudniowym dodatkiem 1209 cignity zosta na jeden pkurs 9 wz #452.
Pochwali naley brak dwudrzwiowych wozw MAN NL202 a liniach 5/9/13. Awaryjnie - na linii 18 pojawi si wz #254. By to jedyny "dwudrzwiowy akcent" tego dnia na przycmentarnej ptli:
Emocje, ktre na kilka godzin opady, powrciy po poudniu. Mieszkacy miasta, ktrzy tego dnia musieli normalnie uda si do swoich miejsc pracy, wizyt na cmentarzu zaplanowali na popoudnie i wieczr.
Na Zaodrzu zatory drogowe osigay monstrualne rozmiary. Korek rozpoczynajcy si na skrzyowaniu ulic Niemodliskiej i Hallera koczy si daleko za Placem Jana Kazimierza. Nie bya to te jedyna trudno trapica mieszkacw, ktrzy planowali wizyt na cmentarzu. Trudno byo si oprze wraeniu, e niektrzy przycmentarni handlarze yj w przekonaniu, e pewne zakazy ich nie dotycz. Na nic zdaway si apele pracownikw nadzoru ruchu, kierowcw, czy choby czonkw naszego Towarzystwa. Funkcjonariusze Stray Miejskiej i Policji nie do koca wydawali si by zainteresowani tym problemem. Zdarzay si sytuacje, gdy w zwizku z zastawionym samochodami dostawczymi wyjazdem z ptli, autobusy najzwyczajniej w wiecie w niej utykay. Wyjazd by uniemoliwiony, lub co najmniej mocno utrudniony:

Trudny dzie dobiega powoli koca! Prba zdana pomylnie, cho z wieloma problemami.

1 listopada 2012:
I nadszed ten dzie! 1 listopada - koszule wyprasowane, krawaty idealnie zawizane. Autobusy "wypucowane" i oczekujce w penej gotowoci. Uatwienia dla komunikacji zbiorowej wprowadzone w ycie, policyjne radiowozy na najwaniejszych skrzyowaniach i gwnych ulicach Pwsi. Czy co w takich warunkach mogo si nie uda? Oto kilka wspomnie z tegorocznego dnia Wszystkich witych:
Linia 0 kursowaa na trasie Czstochowska-Cmentarz w takcie 20 minut. To jedyny dzie w roku, gdy autobusy kursuj nieuywanym liniowo odcinkiem ulicy Wrocawskiej. To najszybsze poczenie Pwsi z bliskim Zaodrzem i centrum miasta.
Jak wida na zdjciach - tabor linii 0 skada si w caoci z naszych przegubowych MANw NG. Solidarnie kursoway na niej take szczeglnie lubiane w opolskim rodowisku mionikw "bliniaki" #450 i #451:
Linia 9 rwnie - w miar moliwoci obsugiwana bya taborem wielkopojemnym. Na zdjciu wz #459 zmierzajcy przejazdem technicznym w stron Cmentarza.
Nie sposb byo obsadzi kadej linii przegubowcami. W taki dzie wzrasta niezwykle rola linii 18. Kursuje ona na przemian z lini 0 w cznym takcie 10 minut. Cho ju "tylko" na wozach dwunastometrowych:
W szczytowych momentach dnia, autobusy odjeday z ptli Cmentarz co 2-3 minuty.
Na ulice Opola wyjechaa take linia 9BIS. Podobnie jak linia 9 - czy ona Cmentarz z ptl przy ulicy Puaka. Cho inn tras - biegnc przez Pl. Konstytucji 3 Maja i ulic Ozimsk:
Wzmocniona obsuga pwiejskiego cmentarza trwaa do pnych godzin wieczornych. Oto dowody:

Do cmentarza docieraa w tym dniu take linia 12, w celu umoliwienia dojazdu mieszkacom poudniowych dzielnic miasta. Paradoksalnie - najwaniejszy dzie akcji cmentarnej upyn do spokojnie. Ulica Cmentarna dostpna tylko dla komunikacji publicznej, zmiany w organizacji ruchu i autentyczny priorytet dla autobusw - mieszkacy Opola wybierali transport zbiorowy i na pewno tej decyzji nie aowali.

2 listopada 2012:
Na "deser" - Dzie Zaduszny. W tym roku przypad na rodek dugiego, witecznego weekendu. Po najgortszych dniach (roda i czwartek) spodziewa si mona byo tego, e atmosfera nieco ucichnie. Tak te si stao. Ruch na Cmentarzu by ju mniejszy, cho w pewnych godzinach liczba pasaerw korzystajcych z transportu publicznego ponownie zacza przekracza przecitne wartoci.
Podobnie jak w dniu poprzednim, specjalne - wzmocnione rozkady jazdy obowizyway na linii 9 i 18. Na ulice miasta powrciy linie 5 i 13, ktre zgodnie z tradycj wjeday na ptl przy cmentarzu. Na linii 18 dumnie pry si opatrzony kilkanacie dni wczeniej now reklam wz #212.Podsumowujc - mimo trudnych warunkw tegoroczn akcj cmentarn naley oceni pozytywnie. Pozytywnie pod kilkoma wzgldami:
- "Wydolnoci" taborowej - rola wozw dwudrzwiowych zostaa ograniczona do minimum. Nie mona stawia zarzutw, e do obsugi jakiejkolwiek linii skierowana zostaa zbyt maa ilo wozw, nadto do komunikacji okoocmentarnej wykorzystane zostay niemal w 100% wozy niskopodogowe. Po raz pierwszy od trzydziestu lat na ulice miasta nie wyjechay nasze najstarsze przegubowe ikarusy!
- Czstotliwoci kursowania najwaniejszych linii - czstych dziewitek, mocnej osiemnastki.
- Caotygodniowej obecnoci na ptli kiosku, ktry likwidowa problem sprzeday biletw przez kierowcw autobusw:

- Wyjtkowo sprawnej obsugi autobusw i "ekspediowania" ich spod przycmentarnej ptli przez pracownikw kontroli biletowej, ktrzy doskonale sobie radzili z napierajcym tumem.

Oczywicie - nie wszystko zawsze si udaje. Mona si zastanowi nad pewnymi rozwizaniami, ktre pozwoliyby jeszcze bardziej usprawni obsug nie tylko Cmentarza, ale caego ukadu komunikacyjnego. Moe lepszym wyjciem ni wjazdy autobusw linii 5 i 13 na Cmentarz byoby skierowanie jeszcze jednego wozu na lini 9, a z pitki i trzynastki zdj brzemi odwiedzin Cmentarza? Zakorkowany cznik midzy ulicami Wrocawsk a Cmentarn sprawia, e w kierunku centrum autobusy tych linii poruszay si ulicami Wrocawska-Domaskiego-Cmentarna-ptla-Cmentarna-Domaskiego i dalej w kierunku centrum. Skutek - utrata cennych minut i nerwy pasaerw oczekujcych na autobus przy CH Karolinka, na ulicy Partyzanckiej, czy w Sawicach. Moe si jednak okaza, e te rozwaania s ju bezzasadne - w obliczu planowanej przebudowy ukadu drogowego w okolicy ulic Wrocawskiej, Cmentarnej i pooonej midzy nimi ptli autobusowej.

wito komunikacji miejskiej ju za nami. Kolejne - za rok!


Zobacz take:
Dyskusja na naszym Forum
Powrt do strony gwnej